Δίδακτρα στους αιώνιους φοιτητές!

Η κυβέρνηση στο πλαίσιο φορολόγησης έως και του οξυγόνου, εξετάζει το ενδεχόμενο να βρει πόρους από έκτακτα μέτρα, όπως τον καθορισμό διδάκτρων για τους γοιτητές των δημοσίων πανεπιστημίων που δεν εκπληρώνουν τις σπουδές τους.


Ένα άλλο μέτρο που εξετάζεται αφορά τους κληρικούς και τον τρόπο πληρωμής του μισθού τους. Αυτό σημαίνει ότι ένα ποσοστό του μισθού τους θα αρχίσει να το πληρώνει η ίδια εκκλησία.

Αναφορικά με το τρόπο να πούμε ότι πρόκειται για έναν ξεκάθαρο εκβιασμό των φοιτητών. "Ή διαγράφεσαι ή μας πληρώνεις" φέρεται να λεέι το κράτος προς του φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους. Βέβαια, δεν ξέρουμε ακόμα τι θα ισχύσει και κατά πόσον θα προχωρήσει η εν λόγω ιδέα. Πολλά θα εξαρτηθούν από τον καθορισμό του ορίου που θα μπαίνει για τους φοιτητές. Δηλαδή, στα πόσα χρόνια σπουδών θα αρχίσουν να πληρώνουν δίδακτρα.

Αναφορικά με την εκκλησία, κάτι τέτοιο δεν παίζει να γίνει. Πολύ απλά αν αποφασιστεί κάτιι τέτοιο αμέσως θα αποκαλυφθούν τα... τεράστια μυστικά. Ιστορίες για τον 666 θα κατακλύσουν τις οθόνες μας σε αυτήν την περίπτωση.